top of page

STADGAR för Göteborgs Fartygs-Befälhavare Förening.

Antagna den 3 februari 2011.

 

KAPITEL 1.

 

Föreningens ändamål och yttre organisation

 

Föreningens ändamål

§1

Göteborgs Fartygs-Befälhavare Förening som har sitt säte i Göteborg, har till ändamål att åstadkomma en närmare sammanslutning medlemmarna emellan, att dryfta till sjöfarten hörande ämnen samt att söka verka till gagn och nytta för sjöfarten och dess utövare. Dessutom skall föreningen, i den mån tillgångarna så medgiver, utdela understöd till behövande medlemmar samt till behövande änkor och/eller barn efter avlidna medlemmar.

 

Medlemskap samt ansökan om inträde

§2

Till medlem i föreningen får antas sjöman, som är eller varit befälhavare eller styrman på svenskt handelsfartyg, och avlagt sjökaptensexamen eller därmed likvärdig examen. Ansökan om inträde i föreningen sker skriftligen hos styrelsen enligt av denna fastställt formulär. Ansökan prövas av styrelsen, som äger att i den ordning, som i § 8 tredje stycket sägs, utan angivande av skäl bifalla eller avslå densamma. Bifalles ansökan, anmäler styrelsen detta till föreningen på nästa allmänna möte, varvid den inträdande är skyldig att genast utan anfordran erlägga inträdesavgift samt årsavgift för det löpande kalenderåret. Medlemskapet räknas från den dag, då sådan inbetalning sker. Avslås inträdesansökan, kan förnyad ansökan från samma person icke av styrelsen upptagas till behandling förrän ett år förflutit sedan den förra avslogs.

Val av Hedersledamot och Hederskapten

§ 3

Till Hedersledamot eller Hederskapten i föreningen får kallas sådan person, vars gärningar visat sig vara synnerligen gagnerika för sjöfarten eller föreningen. Sådant inval avgörs av styrelsen på sätt som i §§ 8 och 9 stadgas. Hedersledamot skall vara medlem i föreningen.

Föreningsavgifter

§ 4

Avgifter till föreningen är inträdesavgift och årsavgift. Den förra utgör 100 kronor. Årsavgiften som för nästföljande kalenderår fastställes vid ordinarie årsmöte, erlägges till föreningens kassaförvaltare under januari månad det år avgiften avser. Hedersledamot och Hederskapten är befriade från erläggande av inträdes- och årsavgift.

Utträde och uteslutning ur föreningen

§ 5

Utträde ur föreningen sker genom skriftlig anmälan till styrelsen före december månads utgång och gäller från och med utgången av det kalenderår, under vilken anmälan ingivits. Medlem må dock ej utträda ur föreningen, så länge han är medlem i Göteborgs Fartygsbefälhavares Begravningskassa (Understödsförening). Försummar medlem under ett kalenderår att inbetala stadgad årsavgift, och underlåter han, efter av kassaförvaltaren därom gjord skriftlig anmaning under ytterligare ett kalenderår att erlägga förfallna avgifter, blir han automatiskt utesluten ur föreningen, om inte styrelsen i särskilt fall beslutar annorlunda. På styrelsens förslag kan föreningen på allmänt möte i den ordning som § 13 andra stycket bestämmer utesluta medlem, vilken genom sitt uppförande anses skada föreningen. Medlem som utträtt eller uteslutits, eller sådan medlems rättsinnehavare förlorar all rätt till föreningens tillgångar och äger inte återfå till föreningen erlagda inträdes eller årsavgifter. Samma bestämmelser gäller vid medlems dödsfall, med undantag för eventuella understöd.

Återinträde i föreningen

§ 6

Medlem som utträtt ur föreningen, eller som uteslutits av skäl, som i § 5 andra stycket sägs, kan med iakttagande av bestämmelserna i § 2 andra stycket samt § 9 andra stycket, åter bli medlem i föreningen, om han erlägger sina vid utträdet eller uteslutningen obetalda årsavgifter samt ny inträdesavgift. Återinträde får dock inte medgivas förrän ett år förflutit efter avgången ur föreningen.

 

 

KAPITEL 2
Föreningens styrelse

§ 7

Föreningens styrelse, som utses vid föreningens ordinarie möte i mars eller april månad för ett år i sänder, skall bestå av minst fem, högst sju medlemmar, varav en ordförande, en vice ordförande och en kassaförvaltare. För styrelsens ledamöter utses sammanlagt tre suppleanter. Av ledamöterna skall minst fyra och av suppleanterna minst två ha verksamhet i land. Valbar till styrelseledamot eller suppleant är den som är och i två kalenderår varit medlem i föreningen och därunder visat intresse för föreningens angelägenheter samt inte häftar i skuld till föreningen. Förutvarande styrelseledamot och suppleant kan omväljas. Av styrelsens ledamöter skall endast kassaförvaltaren, och sådan annan ledamot som styrelsen bestämmer, ha rätt till styrelsearvode.

Styrelsens sammanträden, beslut m.m.

§8

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då tre av ledamöterna skriftligen hos ordföranden det påfordrar. Kallelse till styrelsens sammanträden skall utsändas till samtliga ledamöter och suppleanter. Suppleant äger rätt att deltaga i överläggningar men ej i beslut i vidare mån, än han är ersättare för ledamot. Vid prövning av ansökan om inträde eller återinträde i föreningen krävs att minst fem av styrelsens ledamöter är närvarande. I andra ärenden är styrelsen beslutsmässig när minst fyra ledamöter eller suppleanter är närvarande eller minst tre, när dessa är eniga om beslutet. Ledamot äger inte delta i avgörande av fråga, i vilken han har intresse som kan vara stridande mot föreningens.

Röstning vid styrelsesammanträde

§9

Inom styrelsen har varje ledamot en röst. Omröstning sker öppet, dock att val skall ske med slutna sedlar om någon ledamot begär det. Röstning må ej ske genom fullmakt. För beslut angående inval av ny medlem krävs bifall av två tredjedelar av styrelsen ledamöter. För bifall till ansökan om återinträde i föreningen samt vid inval av hedersledamot eller hederskapten, liksom vid förslag till uteslutning av medlem av skäl som i § 5 tredje stycket sägs, krävs att alla styrelsens ledamöter är ense därom. I övrigt gäller vid fattande av beslut på styrelsesammanträde den mening som omfattas av flertalet röster. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, utom vid val, då lotten avgör.

Styrelsens åligganden och rättigheter

§10

Styrelsen handhar i enlighet med vad i dessa stadgar föreskrives, föreningens angelägenheter, förvaltar dess egendom och verkställer av möte fattade beslut. Det åligger styrelsen särskilt: att låta föra protokoll över alla sina sammanträden, även alla möten med föreningen; att låta upplägga en matrikel över föreningsmedlemmarna och hålla densamma tillgänglig vid varje sammanträde och möte; att senast åtta dagar i förväg utfärda kallelse till möten med föreningen genom brev med allmänna posten eller genom elektronisk post (e-post); att på samma sätt lämnas även andra meddelanden för medlemmarnas kännedom; att vid dessa möten lämna meddelanden om nyintagna medlemmar som i § 2 fjärde stycket stadgas; att tillse att föreningens räkenskaper blir förda på behörigt sätt; att med omsorg förvara ett exemplar – om möjligt originalet – av alla protokoll, utredningar, yttranden, publicerade skrifter och dylikt, som tillställts föreningen eller av densamma förts, verkställts eller avgivits; att utse en sekreterare; att av tillgängliga medel bestrida löpande utgifter; att fastställa och utbetala arvode till föredragshållare samt till kassaförvaltaren, eventuellt andra styrelseledamöter som enligt styrelsens bestämmande skall ha rätt till arvode, sekreterare och eventuell yrkesrevisor.

 
KAPITEL 3
Föreningsmöten
Ordinarie och extra möte med föreningen

§11

Styrelsen anordnar årligen tre ordinarie möten, det ena i januari eller februari (Vintermötet), det andra i mars eller april (Årsmötet) och det tredje i oktober eller november månad (Höstmötet). Extra möte hålles, då styrelsen finner sådant erforderligt eller när revisorerna eller minst 1/10 av föreningens samtliga medlemmar därom för uppgivet ändamål gör skriftlig framställning hos styrelsen.

Ärenden som skall förekomma vid möte

§12

Vid det ordinarie årsmötet skall bland annat följande ärenden förekomma till behandling:

  1. styrelsens verksamhetsberättelse för föregående kalenderår;

  2. styrelsens förvaltningsberättelse för det förflutna räkenskapsåret jämte revisionsberättelse häröver;

  3. fastställande av balansräkningen;

  4. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen;

  5. bestämmande av antalet styrelseledamöter;

  6. val av ordförande;

  7. val av övriga styrelseledamöter;

  8. val av tre styrelsesuppleanter;

  9. val av två revisorer och två revisorssuppleanter;

  10. val av auktoriserad eller av myndighet godkänd revisor.

 

Vid det ordinarie höstmötet skall bland annat styrelsens förslag till fördelning av för understöd tillgängliga medel förekomma till behandling.

 

Vid alla ordinarie möten kan dessutom av medlemmarna väckas andra frågor som är av intresse för sjöfarten, föreningen eller dess medlemmar.

 

Vid extra möte må inga andra ärenden företagas till behandling än sådana, som uttryckligen angetts i kallelsen till mötet, som har samband därmed eller som samtliga vid mötet närvarande ger sitt samtycke till.

Röstning och beslut vid möte

§13

Ordförande vid möte är föreningens ordförande och vid förfall för denne, vice ordförande samt, vid förfall för båda, den som styrelsen före mötet utser. Varje medlem äger en röst. Ingen får rösta genom fullmakt. Omröstning sker öppet. Val sker, om någon så begär, med slutna sedlar.

 

För beslut angående uteslutning av medlem ur föreningen av skäl som i § 5, 3 stycket sägs, fordras bifall av 2/3 av de avgivna rösterna. I övrigt gäller, om inte för särskilt fall annorlunda föreskrivs, vid fattande av beslut på möte, den mening, som omfattas av flertalet röster. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid val , då lotten avgör.

 

Förfarande vid diskussion vid möte

§14

Medlems förslag till diskussionsämne bör helst avfattas skriftligen och bör ligga medlemmarna väl om hjärtat att så redligt och tydligt som möjligt uttala sina åsikter vid diskussionerna.

 

 

KAPITEL 4
Föreningens penningmedel

 

Medels placering

§15

Föreningens medel, som inte är avsedda för löpande utgifter, skall placeras enligt följande: genom insättning i bank, som har tillstånd att bedriva bankrörelse i Sverige; i obligationer eller andra räntebärande värdepapper, som utfärdats eller garanterats av staten eller svensk kommun eller i motsvarande finansiella instrument, som till den säkerhet de erbjuder är jämförliga därmed; i aktier noterade på Stockholms fondbörs; i välrenommerade svenska eller utländska aktiefonder; i föreningen tillhörig fastighet.

 

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av ordföranden och kassaförvaltaren var för sig. Alla utanordningar av medel ur bank skall ske genom kassaförvaltaren och attesteras av ordföranden eller i hans frånvaro, av vice ordförande.

Säkerhetshandlingars förvaring

§16

Föreningens värde och övriga säkerhetshandlingar skall förvaras av bank i öppen depå.

Bokslut och revision

§17

Föreningens räkenskaper skall avslutas per kalenderår. Senast en månad före ordinarie årsmöte skall bokslutet vara verkställt och räkenskaperna jämte tillhörande handlingar överlämnas till revisorerna. Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall granskas av tre revisorer, av vilka två väljes bland föreningens medlemmar och den tredje skall vara auktoriserad eller av myndighet godkänd revisor. För revisorerna väljs bland föreningens medlemmar två suppleanter å ordinarie mars- eller aprilsammanträdet för ett år i sänder. Revisor äger att när som helst inventera föreningens kontanta medel och övriga tillgångar, granska föreningens räkenskaper och andra handlingar och från styrelsen inhämta de upplysningar angående förvaltningen, som är av vikt för revisionen. Revisorerna skall efter sin granskning, som bör draga en tid av högst fjorton dagar, omedelbart avge och till styrelsen överlämna en av dem underskriven berättelse, vari ansvarsfrihet för styrelsen bestämt till- eller avstyrkes. Revisionsberättelsen skall, efter det att styrelsen tagit del av densamma, jämte styrelsens förvaltningsberättelse framläggas på ordinarie årsmöte.

 

 

KAPITEL 5
Föreningens understödsverksamhet

 

Behörighet att erhålla understöd, ansökan

§18

I den mån föreningens medel så medger, skall årligen i december månad utdelas understöd till behövande medlemmar samt till avlidna medlemmars behövande änkor och/eller barn. Till andra personer får understöd icke ges, såvida inte donationshandlingar bestämmer annorlunda. Ansökan om understöd skall ske skriftligen och vara ställd till styrelsen enligt av denna fastställt formulär samt vara inlämnad före november månads utgång. Beslutade understöd skall av styrelsen utbetalas före den 20 december.

 

 

KAPITEL 6
Särskilda bestämmelser

Hedersledamot och Hederskaptens närvaro vid möte

§19

Hedersledamot och Hederskapten äger bevista alla föreningens möten.

Utomståendes närvaro vid möte

§20

Föreningsmedlem äger rätt att efter anmälan till ordföranden, inbjuda sjöfartsintresserad person som inte är medlem i föreningen, att närvara vid möte, dock inte utan särskilt medgivande när föreningsangelägenheter behandlas.

Sekretess angående föreningens beslut

§21

Med iakttagande av bestämmelserna i §§ 19 och 20 får utom föreningen stående personer inte delges sådant föreningens beslut, som rör enskild person.

Föreningens flagga

§22

Föreningen flagga har blå botten med gul diagonal gående från övre likhörnet. I undre fältet infälles ett vitt ankare.

Upplösning av föreningen

§23

Väcks förslag till upplösning av föreningen, åligger det styrelsen att tillställa samtliga medlemmar underrättelse om förslaget jämte dess fullständiga motivering; sådant förslag får dock endast framställas på ordinarie mötet i mars eller april och beslut om upplösning kan endast fattas på därefter följande ordinarie årsmöte. För att föreningens upplösning skall kunna äga rum erfordras att minst ¾ av hela medlemsantalet begär det; frånvarande medlems skriftligen till styrelsen anmälda ställningstagande för eller emot upplösningsförslaget har samma värde vid beslutets fattande, som om han själv vore närvarande, dock skall sådan handling vara av honom undertecknad och vederbörligen bevittnad. Beslutas upplösning av föreningen, får föreningens tillgångar ej till medlemmarna utbetalas, utan skall skänkas till någon för sjömansyrket välgörande inrättning.

Stadgeändring

§24

Väckt förslag om ändring av dessa stadgar kan avgöras först på nästa ordinarie möte efter det förslaget blivit väckt och kungjort. För att sådan ändring skall kunna äga rum, krävs bifall från minst 2/3 av de vid sistnämnda möte närvarande röstberättigade medlemmarna och att de som bifaller ändringen, tillika utgör minst 1/10 av föreningens medlemmar.

Stadgar för Göteborgs Fartygsbefälhavares Begravningskassa Försäkringsförening.

Antagna den 4 oktober 2022.

 

Företagsnamn

§ 1 Denna försäkringsförenings företagsnamn är Göteborgs Fartygsbefälhavares Begravningskassa Försäkringsförening. I dessa stadgar, som är upprättade i enlighet med lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar och försäkringsrörelselagen (2010:2043), benämnes föreningen Kassan.

Styrelsens säte

§ 2 Kassans styrelse har sitt säte i Göteborg.

 

Verksamhetsområde och försäkringsklass

§ 3 Kassan har till ändamål att bereda begravningshjälp till avliden medlems dödsbo. Verksamheten skall omfatta 2 kap 12 § försäkringsrörelselagen (2010:2043), 1. a) försäkring där utbetalning av försäkringsbelopp (engångsbelopp eller periodiska utbetalningar) är beroende av en persons eller flera personers liv, dock inte försäkringar enligt klass III. Verksamhetsområdet är inom Sverige. Ingen verksamhet skall bedrivas utom EES.

 

Styrelse, firmateckning med mera

§ 4 Kassans styrelse, som utses vid Kassans ordinarie medlemsmöte i mars eller april för ett år i sänder, skall bestå av minst fem och högst åtta medlemmar, varav en ordförande, en vice ordförande och en kassaförvaltare. För styrelsens ledamöter utses sammanlagt fyra suppleanter. Av ledamöterna skall minst fyra, och av suppleanterna minst två, ha verksamhet i land. Valbar till styrelseledamot eller suppleant är den som i två kalenderår varit medlem i Kassan och därunder visat intresse för Kassans angelägenheter samt inte häftar i skuld till Kassan. Förutvarande styrelseledamot och suppleant kan omväljas. Av styrelsens ledamöter skall endast kassaförvaltaren, och sådan annan ledamot som styrelsen bestämmer, ha rätt till styrelsearvode.

 

§ 5 Styrelsens ordförande utses vid Kassans ordinarie medlemsmöte i mars eller april, medan styrelsen inom sig utser vice ordförande och kassaförvaltare. Styrelsen utser även en sekreterare, som inte behöver vara ledamot av styrelsen eller medlem av Kassan. Kassaförvaltaren är räkenskapsförare, och han skall i denna egenskap föra Kassans böcker och matrikel. Matrikeln skall ange medlemmarnas fullständiga namn och födelsedatum samt tidpunkt för inträde i Kassan.

 

§ 6 Styrelsen förvaltar Kassans angelägenheter i enlighet med bestämmelserna i vid var tid gällande lag om ekonomiska föreningar, försäkringsrörelselagen och dessa stadgar. Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då minst tre av ledamöterna skriftligen begär det. Kallelse till styrelsens sammanträden skall utsändas till samtliga ledamöter och suppleanter. Suppleant har rätt att delta i överläggningar, men inte i beslut om denne inte är ersättare för ledamot. Styrelsen är beslutsför när minst fyra ledamöter eller suppleanter är närvarande eller minst tre, om dessa är eniga om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Ledamot får inte delta i avgörande av fråga, i vilken han har intresse som kan vara stridande mot Kassans.

 

§ 7 Styrelsen fastställer och utbetalar arvode till kassaförvaltaren, eventuellt andra styrelseledamöter som enligt styrelsens bestämmande skall ha rätt till arvode, sekreteraren samt eventuell yrkesrevisor.

 

§ 8 Kassans firma tecknas av styrelsen eller av ordföranden och kassaförvaltaren var för sig.

 

​Inträde

§ 9 Inträde i Kassan står öppet för sådan medlem i Göteborgs Fartygs-Befälhavare Förening, som inte uppnått 45 års ålder och inte heller lider av sjukdom eller annan åkomma, som kan antas medföra för tidig död.

§ 10 Ansökan om inträde skall göras skriftligen hos Kassans styrelse på en för ändamålet tillhandahållen blankett.

§ 11 Inträdesansökan prövas och avgöres av styrelsen, som utan angivande av skäl får avslå ansökningen. På begäran av styrelsen är sökanden skyldig att på egen bekostnad förete läkarintyg rörande sitt hälsotillstånd och även i övrigt styrka lämnade uppgifter. När inträde beviljats, skall styrelsen underrätta sökanden med uppgift om dagen för styrelsens beslut.

§ 12 Medlemskapet i Kassan börjar när inträdesavgift samt avgift för första medlemsåret enligt nedan betalats. Har avgifterna inte betalats inom trettio dagar från styrelsens meddelande enligt föregående paragraf är inträdesrätten förverkad, om inte styrelsen finner skäl att medge undantag och avgifterna genast betalas.

 

Avgifter

§ 13 Inträdesavgift i Kassan är etthundra (100) kronor och årsavgiften är sjuttiofem (75) kronor.

§ 14 Årsavgift betalas från och med det kalenderår då inträde äger rum till och med det år utträde sker, dock längst under 25 år. Årsavgift betalas i förskott under första kvartalet det år avgiften avser. Avgift för första medlemsåret skall dock betalas omedelbart vid inträdet.

Påföljd för försummelse att betala årsavgift

§ 15 Har inte årsavgiften, trots påminnelse, betalats före utgången av det år avgiften avser, anses den försumlige ha frivilligt avgått ur Kassan, om inte styrelsen finner skäl till eftergift.

 

§ 16 Från medlemskap i Kassan kan styrelsen utesluta den, som vid ansökan om inträde oriktigt uppgett eller förtigit något förhållande, som kan antas ha varit av betydelse när inträde beviljades.

§ 17 Medlem får inte uteslutas ur Kassan av andra skäl än vad som angetts i de båda föregående paragraferna.

 

§ 18 Medlem får när som helst utträda ur Kassan.

 

§ 19 Då medlem uteslutits eller avgått ur Kassan, har varken medlemmen eller dennes rättsinnehavare någon rätt att få del av Kassans tillgångar.

 

Kallelse och andra meddelanden

§ 20 Styrelsen utfärdar kallelse till medlemsmöte (såväl ordinarie som extra) genom brev med allmän post, eller genom elektronisk post, senast två veckor före mötet. På samma sätt lämnas även andra meddelanden för medlemmarnas kännedom.

 

Medlemsmöten

§ 21 Styrelsen anordnar årligen tre ordinarie medlemsmöten, det första i januari eller februari (Vintermötet), det andra i mars eller april (Årsmötet) och det tredje i oktober eller november (Höstmötet). Extra möte hålls då styrelsen så finner erforderligt eller när revisorerna, eller minst tio procent av Kassans samtliga medlemmar, skriftligen begär det hos styrelsen.

 

§ 22 Vid medlemsmöte får inte annat ärende avgöras än som angetts i kallelsen till mötet eller omedelbart föranledes av ärende, som skall avgöras där.

 

§ 23 Ordförande vid medlemsmöte är Kassans ordförande och vid förfall för denne vice ordförande eller den som styrelsen före mötet utser. Ordföranden skall se till att det förs protokoll över vad som beslutas vid medlemsmöte, vilket protokoll skall hållas tillgängligt för medlemmarna senast fyra veckor efter mötet. Om det av något skäl skulle vara olämpligt att ordföranden eller någon annan i Kassans styrelse är ordföranden vid medlemsmöte, får annan väljas vid mötet.

 

§ 24 Beslut om ändring av dessa stadgar eller likvidation och upplösning av Kassan kräver att Kassans samtliga medlemmar är ense därom, eller att beslutet fattas på två på varandra följande medlemsmöten, varav minst ett ordinarie, och på det andra medlemsmötet biträtts av minst 2/3 av de röstande.

 

§ 25 Beslut på medlemsmöte i övrigt fattas med enkel majoritet (om det inte för särskilda fall föreskrivs något annat). Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid val som avgörs genom lottning, om inte annat beslutas av stämman innan valet förrättas.

 

§ 26 Vid beslut har varje medlem en röst. En medlem har alltid rätt att anlita sin make, sin sambo, en annan medlem eller en ställföreträdare för en annan medlem som ombud. Röstning sker öppet, men val sker, om någon så begär, med slutna sedlar.

 

Årsmötet 

§ 27 Vid Årsmötet skall bland annat följande ärenden förekomma till behandling:

 

a. mötets öppnande

b. utseende av mötesordförande,

c. upprättande av röstlängd,

d. val av minst en person att justera mötets protokoll,

e. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse,

f. beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen,

g. beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning,

h. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen,

i. beslut om antalet styrelseledamöter,

j. val av styrelsens ordförande,

k. val av övriga styrelseledamöter,

l. val av styrelsesuppleanter,

m. val av en eller två revisorer och en eller två revisorssuppleanter,

n. val av auktoriserad revisor.

 

Höst- och Vintermötet

§ 28 Vid Höstmötet skall i förekommande fall beslut om återbäring enligt § 31 behandlas.

 

a. Vid både höst- och vintermötena skall övriga frågor som väcks av styrelsen, revisorerna eller enskilda medlemmar behandlas. 

Fondbildning

§ 29 Vid bokslut skall resultatet från verksamheten avsättas till en försäkringsfond, benämnd Begravningshjälpsfonden.

 

a. Framgår det av försäkringsteknisk utredning att Begravningshjälpsfonden med mer än fem procent överstiger vad som behövs för att täcka den i utredningen beräknade premiereserven, får överskjutande belopp, helt eller delvis, överföras till en fri fond benämnd Överskottsfonden.

b. Överskottsfonden tillförs räntor på sitt kapital samt belastas med utbetalningar enligt § 31. Även medel, som i form av gåvor eller på grund av testamente tillfallit Kassan, skall föras till Överskottsfonden.

c. Minst vart femte år skall styrelsen låta utföra och till tillsynsmyndigheten inge en försäkringsteknisk utredning av Kassans ställning vid närmast föregående årsslut. Försäkringsteknisk utredning skall utföras enligt tillsynsmyndighetens regler.

d. Överskottsfonden får användas till att täcka Kassans förlust.

 

Begravningshjälp

§ 30 Till avliden medlems dödsbo utbetalas såsom begravningshjälp femtonhundra (1 500) kronor. Begravningshjälp utgår inte vid dödsfall, som inträffar innan medlemmen tillhört Kassan i ett år. Har medlem vid sin död skuld till Kassan avdras skuldens belopp från begravningshjälpen. Begravningshjälpen utbetalas utan dröjsmål mot sedvanligt bevis om dödsfallet.

 

Överskottsfonden och återbäring

§ 31 Överskottsfondens medel används, enligt styrelsens bestämmande, för bidrag till förvaltningskostnader samt för återbäring i form av tillägg till begravningshjälp enligt § 30. Beslut om tillägg till begravningshjälp fattas på ordinarie Höstmöte och gäller för dödsfall inträffade från och med nästföljande kalenderår, dock längst för fem år i taget. Sådana beslut skall grundas på beräkningar i försäkringsteknisk utredning. Bestämmelser, som givare eller testator kan ha meddelat beträffande medel avsatta till Överskottsfonden, skall följas. Tillägg utgår med lika belopp för alla som har rätt till begravningshjälp och betalas utan dröjsmål enligt § 30.

 

Kapitalplacering

§ 32 Kassans medel, som inte är avsedda för löpande utgifter, skall placeras på ett eller flera av nedanstående sätt:

 

a. genom insättning i bank, som har tillstånd att bedriva bankrörelse i Sverige,

b. i obligationer eller andra räntebärande värdepapper, som utfärdats eller garanterats av staten eller svensk kommun eller i motsvarande finansiella instrument, som till den säkerhet de erbjuder är jämförliga därmed,

c. i aktier noterade på Stockholms fondbörs,

d. i välrenommerade svenska eller utländska aktiefonder och

e. i Kassan tillhörig fastighet.

 

§ 33 Föregående paragraf gäller inte Begravningshjälpsfonden eller belopp som krävs för att täcka Kassans övriga skulder, vilka skall placeras i enlighet med FFFS 2020:13, och inte heller medel där givare eller testator meddelat särskilda bestämmelser om användningen av medlen i fråga.

 

Värdehandlingars förvaring och uttag ur bank

§ 34 Kassans värdehandlingar skall förvaras av bank i öppen depå.

 

§ 35 Uttag ur bank för Kassans räkning skall ske genom kassaförvaltarens försorg och vara attesterad av ordföranden eller, i hans frånvaro, av vice ordföranden.

Bokslut och revision

§ 36 Kassans räkenskapsår skall vara kalenderår. Senast en månad före Kassans ordinarie Årsmöte skall bokslutet vara färdigställt och räkenskaperna med tillhörande handlingar överlämnas till revisorerna. Styrelsens förvaltning och Kassans räkenskaper skall granskas av minst två och högst tre revisorer, av vilka minst en och högst två väljs bland Kassans medlemmar och en skall vara auktoriserad revisor. För revisor att väljas bland Kassans medlemmar utses minst en och högst två suppleanter. Revisorerna och suppleanterna väljs på ordinarie Årsmöte för ett år i sänder.

 

§ 37 Revisorerna får när som helst inventera Kassans kontanta medel och övriga tillgångar, granska Kassans räkenskaper och andra handlingar och från styrelsen inhämta de upplysningar angående förvaltning, som är av vikt för revisionen. Efter sin granskning, som inte bör ta längre tid än högst 14 dagar, skall revisorerna omedelbart avge och till styrelsen överlämna en av dem underskriven berättelse. Revisionsberättelsen skall uppfylla kraven vid var tid gällande lag om ekonomiska föreningar och försäkringsrörelselagen och skall, efter det att styrelsen tagit del av densamma, tillsammans med styrelsens förvaltningsberättelse framläggas på Kassans ordinarie Årsmöte.

Tvister

§ 38 Tvist mellan Kassan och styrelsen eller ledamot därav eller medlem av Kassan eller annan stödberättigad, skall avgöras av allmän domstol. Till undvikande av domstolsförfarande bör styrelsen verka för förlikning i tvisten.

Förfarande med tillgångar vid upplösning

§ 39 Upplöses Kassan skall behållna tillgångar överlämnas till Göteborgs Fartygs-Befälhavare Förening.

 

Avvikelser och tvingande regler

§ 40 I det fall Kassans stadgar avviker från tvingande regler i lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar och försäkringsrörelselagen (2010:2043) samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om vissa försäkringsföreningar som har undantag (FFFS 2020:13) så gäller bestämmelserna i dessa lagar och föreskrifter.

bottom of page