top of page
GFBF_-_Kaptensmössan.jpg
Hederskaptener och Hedersledamöter.
Titeln Hederskapten instiftades 1922 och är en utmärkelse som ägnas med nautisk examen obehäftade likasinnade, varmed följer förmånen att kunna komma och gå i Föreningen som barn i huset och vara ansedd som närapå jämlike. Hedersledamotstiteln tillägnas endast medlemmar. Båda titulaturerna kan ges till personer som utfört gärningar som visat sig synnerligen gagnerika för sjöfarten eller Föreningen.

 

Våra Hederskaptener

kungen-1132x670.jpg

H M KONUNG CARL XVI GUSTAF

När GFBF firade 100-årsjubileum på Börsen i Göteborg 1983 fanns kungaparet bland gästerna. Konung Carl XVI Gustav utsågs då till Hederskapten. 1968 när Kungen fortfarande var Kronprinsen avlade han sjöofficers-examen, en utbildning som kompletterades med befälsuppgifter ombord på Flottans fartyg. Som Konung är han dessutom amiral i Marinen. Kungen har en motorbåt som familjen ofta använder under sommaren och han ägnar sig gärna åt båtsport. Dessutom är han beskyddare av tre kungliga båtsällskap; Kungliga Motorbåt Klubben, Kungliga Svenska Segel Sällskapet och Kungliga Örlogsmannasällskapet.

Sven-Bertil_Kamera_Backup_2009-01-03_ 50

ARTIST SVEN-BERTIL TAUBE

Skådespelaren och sångaren Sven-Bertil Taube har naturligtvis ett nära förhållande till GFBF. Dels var han son till Nationalskalden Evert, som ju växte upp på Vinga, dels har hans tre farbröder alla varit medlemmar i
Föreningen. Yngste farbrodern Gösta var till och med Hedersledamot. Alltså var det fullt naturligt att Sven-Bertil utsågs till Hederskapten vid 100-årsjubileet 1983 där artisten också framträdde med sin gitarr. Det var som tolkare av sin fars uppskattade produktion som Sven-Bertil fick utmärkelsen.

Men Sven-Bertil var inte främmande för att själv sticka ut till havs. Dock inte i handelsflottan, men var ända sedan barnsben varit en flitig seglare. Först var det pappa Evert som tog med sonen på segelturer, sedan tog Sven-Bertil själv med sig sina barn ut på havet. En gång seglade han till New York och vid flera tillfällen har han seglat runt i Karibien. Mycket uppskattat var hans spontana uppträdande vid Föreningens 125-årsfrande 2008, på Svenska Mässan i Göteborg. Sven-Bertil avled i sitt hem i London den 11 november 2022.
 

Kopia av Hederskapten_DSO_MB_2.jpg

SKEPPSREDARE DAN STEN OLSSON

Den gärning som Dan Sten Olsson gjort för svensk sjöfart är väl känd av alla. Som koncernchef och vd i Stena-koncernen har han framgångsrikt förvaltat och utvecklat den koncern som fadern Sten A Olsson en gång startade. Dan Sten Olsson utsågs till Hederskapten 31 januari 2006 och även om hans egna nautiska erfarenheter är begränsade, så har hans visionära och målinriktade arbete både förnyat och utvecklat shipping inom många områden; tank, färjor, offshore och så vidare.
Men den som är intresserad kan också när som helst tala med Dan Sten Olsson om fastighetsförvaltning, skrot- och återvinningsindustrin, kapitalmarknad och vad helst som lämpar sig för affärsverksamhet.
Framgångarna i Stena AB är i hög grad ett resultat av Dan Sten Olssons värderingsstyrda och motiverade ledarskap, vilket har skapat en stark organisation med en öppen, stimulerande och kreativ arbetsmiljö, konstaterade styrelsen vid utnämningen.

Hederskapten_FM 9 nov 2006.JPG

ASSURANSDIREKTÖR KONSUL FRANS MALMROS

Den 9 november 2006 utnämndes assuransdirektören Frans Malmros till Hederskapten i GFBF. Frans Malmros tog 1973 en juris kandidatexamen i Lund, men hans förankring inom sjöfarten sedan dess har varit
betydande. Han startade sin bana i familjeföretaget Trelleborgs Ångfartygs AB som sedermera blev Malmros Rederi AB och startades av Frans farfar. – Farfar gav mig rådet att hålla mig borta från detta med att köra
båt. Låt kaptenerna sköta det, sa farfar, och det rådet har jag följt. Under arton år arbetade han utomlands för Gulf Agency Company, tretton år i Dubai och fem i London, när han 1997 flyttade hem för att bli direktör i Sveriges Ångfartygs Assurans Förening. I samband med sin 60-årsdag i juli 2008 lämnade han den posten.
Hans eget båtliv är, enligt honom själv, ”rätt uselt”, men han har haft segelbåt och GFBF konstaterade vid utnämningen att hans gärning varit synnerligen gagnerik för sjöfarten och föreningen.

H-kaptenen_A_Lindströms_hedersbevis.JPG

F. GENERALDIREKTÖREN ANDERS LINDSTRÖM

Den 19 februari 2009 utnämndes Anders Lindström till Hederskapten i GFBF. Från hökarhalva och andrekock under 1960-talet till bas för Svenska Sjöfolksförbundet har Anders Lindström gått den långa vägen för att till slut kröna karriären med tjänsterna som generaldirektör för Sjöfartsverket och därefter Medlingsinstitutet samt även ordförande för Statens Maritima Museer.
Anders Lindströms brinnande intresse för kultur - och då i synnerhet den sjöfartsrelaterade - var det som förde honom till tanken på ett kultursällskap för sjöfarten, och på Anders Lindströms initiativ instiftades 2002 Sjöfartens Kultursällskap; en institution som har till ändamål att öka intresset för sjöfolks- och sjöfartskulturen, såväl inom som utanför näringen. Då sjöfarten genom nämnda sällskap presenteras på ett nytt sätt för allmänhet och makthavare medverkar detta till kunskapen om sjöfart och dess betydelse för samhällsnyttan ökar liksom efterfrågan på kultur inom sjöfartsnäringen.

Nyblivne_hederskaptenen_Torbjörn_Dalnäs.

REDAKTÖR TORBJÖRN DALNÄS

Den 3 februari 2011 utnämndes Torbjörn Dalnäs till Hederskapten i GFBF. Torbjörn Dalnäs har i olika maritima tidskrifter på ett utomordentligt sätt, och med stor litterär ådra, beskrivit sjömannens vardag som den är. Hans senaste alster, en omfattande bok om svensk sjöfartshistoria med titeln Gränslös sjöfart, har rosats av kritikerkåren. Torbjörn Dalnäs föddes i Göteborg 1946 och var till sjöss i ett dussintal fartyg mellan 1963 och 1974, både på däck, i ekonomiavdelningen och senare som telegrafist. Han har varit redaktör för tidskrifterna Maskinbefälet och Sjömannen samt medarbetat flitigt i både Nautisk Tidskrift och Svensk Sjöfarts Tidning. Sedan 1979 har han också verksam inom Handelsflottans kultur- och fritidsråd och dess efterföljare, enheten Sjömansservice inom Sjöfartsverket, bland annat som redaktör för tidskriften Utkik - sjösatt 1980 och till många sjömäns förtret, skrotad 2010.

Hederskapten_LR.jpg

ASSURANSDIREKTÖR LARS RHODIN

Den 10 november 2011 utnämndes assuransdirektör Lars Rhodin till Hederskapten i GFBF. Sveriges Ångfartygs Assurans Förening - The Swedish Club står av tradition Göteborgs Fartygs-Befälhavare Förening
nära, och ”Klubben” har under alla år lämnat värdefulla och uppskattade bidrag till verksamhetens omkostnader. Föreningens stiftare och förste ordförande, sjökaptenen och riddaren H.W.P. Wetterström, var på sin tid även ordförande för Klubben, och alltsedan den tiden har flera av dess verkställande direktörer
vederbörligen hedrats med titeln Hederskapten.
Lars Rhodin började tjänstgöra i SÅAF redan under mitten av 1980-talet och har därefter successivt stigit i befattningarna. Han tillträdde som vice verkställande direktör 2003, och vid förre assuransdirektören konsul Frans Malmros (också han Hederskapten) avgång 2008, tog Lars Rhodin över som VD.

_PKO4257 (1).JPG

ADVOKAT PER-OLOF SKÖLD

P-O Sköld började sin maritima karriär som reservofcer och kapten i Marinen (Kustartilleriet), där han tjänstgjort bland annat som befälhavare på bevakningsbåt och minofcer på minutläggare. Efter FN-tjänstgöring på Cypern avlade han så småningom juristexamen vid Stockholms Universitet samt examen i sjörätt vid Oslo Universitet. P-O Sköld hade alltså ”sjöben” tillräckligt för att följa den långa traditionen att Föreningens sekreterare städse varit advokat och sjörättsjurist. Han utsågs till sekreterare 2004, och lämnade i samband sin pensionering från den stora advokatbyrån över sekreterarpennan till sin efterträdare under 2015. P-O Sköld har på ett mycket engagerande och förtjänstfullt sätt utfört sina uppgifter, och han har samtidigt varit en god ambassadör för Föreningen i olika sammanhang.

Våra Hedersledamöter

Hedersledamot_Sven_Sandström_Mixade_069_

SJÖKAPTEN SVEN SANDSTRÖM

Mot bakgrund av att Sven Sandström under hela sina 21 år i styrelsen, dels som mångårig kassaförvaltare och vice ordförande följt av 6 år som ordförande, utförde för Föreningen ytterst gagnerika gärningar, utnämndes
han den 12 november 1998 till Hedersledamot. Sven som genom sin kunnighet ingett stort förtroende, utstrålade som person alltid lugn och gemyt. Han avled den 13 mars 2023 och skulle fyllt 95 år den 30 maj.
Styrelseledamot 1968-1971, kassaförvaltare 1971-1984, vice ordförande 1973-1984, ordförande 1984-1989

Hans Lind.JPG

SJÖKAPTEN HANS LIND

Vid Gåsamiddagen 2003 blev sjökapten Hans Lind kallad Hedersledamot i föreningen främst för sina berömvärda insatser inför firandet av 100-årsjubileet 1983, då han som vice klubbmästare var ansvarig för de flesta praktiska detaljerna. Han verkade inom föreningens styrelse under 15 år. Hans Lind avled den 17 september 2023 och blev således över 90 år gammal.
Styrelsesuppleant 1978-1984, vice klubbmästare 1980-1984, styrelseledamot & klubbmästare 1984-1989,  vice ordförande 1989-1993.

svenolovbrax.jpg

SJÖKAPTEN SVEN-OLOV BRAX

Från kockjungman 1951 till skeppsmäklare och skeppsredare har Sven-Olov Brax under 57 år framgångsrikt tjänat svensk sjöfart. Mäkleriet Brax Shipping räknas globalt som en av de främsta inom färjor och RoRo. Han gav dessutom en generös gåva till Föreningen i samband med 125-årsjubileet.

Hedersledamot_CD_3.jpg

SJÖKAPTEN CHRISTER DAHLQVIST

Från 1985 - och i 24 år därefter - deltog Christer Dahlqvist i styrelsens arbete på ett förtjänstfullt sätt. De första och sista åren som ordinarie ledamot, mellan 1989 och 2003 som klubbmästare samt mellan 1992 och 2006 även i rollen som kassör, tvenne nog så viktiga funktioner. Christer har skött alla sina uppdrag exemplariskt; så väl faktiskt att han enligt många medlemmars mening till och med blev synonym med Föreningen. Hans glada och positiva framtoning har också bidragit till denna allmänna uppfattning.
Revisorssuppleant 1978-1984, styrelsesuppleant 1984-1989, klubbmästare 1989-2006, styrelseledamot 1989-1992 & 2007-2009, kassaförvaltare 1992-2007.

_PKO4197 (2).JPG

SJÖKAPTEN HENRIK BERGDÉN

Henrik intogs 1982 och visade snart att stort intresse för Föreningen, vilket medförde att han elva år därefter, 1993, invaldes i styrelsen; först som suppleant och från 1996 som ordinarie ledamot. Mellan åren 2004
och 2010, tills han avgick ur styrelsen, var han vice ordförande varav de fyra sista åren även fungerade som klubbmästare. Henrik har på ett osjälviskt och uppoffrande sätt alltid ställt upp för Föreningen och dess
verksamhet, även efter det han lämnade styrelsearbetet.
Styrelsesuppleant 1993-1996, styrelseledamot 1996-2004, vice ordförande 2004-2010, klubbmästare 2006-2010.

DSC_3123.JPG

SJÖKAPTEN ROLF WESTERSTRÖM

Från befälselev 1966, till styrman och befälhavare i Stena och därifrån till skeppsredare, tog Rolf Westerström steget till tjänsten som SSRS verkställande direktör 1993. Under hans ledning har SSRS utvecklats till att idag räknas som en av världens modernaste sjöräddningsorganisationer. Rolf Westerström har således gjort betydande insatser för svensk sjöräddning

Maria B hedersledamot (beskuren).jpg

SJÖKAPTEN MARIA BJÖRNSTAM

Den 27 april 2023 firade Föreningen sitt 140-årsjubileum på Klippan i Göteborg. Samtidigt utsåg Föreningen sin första kvinnliga Hedersledamot.

När Maria Björnstam utexaminerades från Sjöbefälsskolan i Göteborg blev hon Sveriges första kvinnliga sjökapten. 1975 blev hon också medlem i GFBF och nu ett knappt halvsekel senare och vid 80 års ålder, blev hon av ett enigt årsmöte utsedd till hedersledamot med följande motivering:

Kvinnor till sjöss har länge varit en vanlig företeelse på passagerarfartyg, men inte lika vanlig på fraktfartyg, där de som förekom oftast tjänstgjorde inom intendenturen. Marias yrkesval var därför uppseendeväckande bland 1960-talets sjömän, vilka aldrig tidigare hade upplevt ett kvinnligt fartygsbefäl. Efter gängse praktik till sjöss i manskapsställning sökte hon in vid Sjöbefälsskolan i Göteborg och examinerades som sjökapten 1970. Marias yrkesval är en milstolpe i den svenska sjöfartens historia och bland annat härigenom har Maria Björnstams gärningar varit synnerligen gagnerika för sjöfarten.

bottom of page