top of page

Välkommen till Göteborgs Fartygs-Befälhavare Förening.

fana_och_klocka_staende.jpg
Syfte.

Göteborgs Fartygs-Befälhavare Förening har till ändamål att åstadkomma en närmare sammanslutning medlemmarna emellan, att dryfta till sjöfarten hörande ämnen samt att söka verka till gagn och nytta för sjöfarten och dess utövare.

Därjämte skall Föreningen utdela understöd åt behövande medlemmar samt åt behövande änkor och barn efter avlidna medlemmar.

 

Till medlem i Föreningen antages sjöman som är eller varit befälhavare eller styrman på svenskt handelsfartyg, och har avlagt sjökaptensexamen eller därmed likvärdig utbildning.

 

Göteborgs Fartygsbefälhavares Begravningskassa Försäkringsförening har till ändamål att bereda begravningshjälp till avliden medlems dödsbo.

2006-01_honnorsbord.jpg

Bilden visar honnörsbordet vid Vintermötet 2006 ombord på s/s Marieholm. Från vänster sitter Hederskaptenen f. assuransdirektören Per-Erik Hedborg, därefter Hederskaptenen och skeppsredaren Dan Sten Olsson, Föreningens ordförande sjökapten Magnus Brännberg, Hedersledamoten och f. hamnkaptenen i Göteborg sjökapten Hans Lind, skeppsredaren och sjökaptenen Sven-Olov Brax samt längst ner i bild, sjökapten Lars Lennström från Kanalflottans Ångfartygs-Befälhavare Sällskap.

Historik.

Föreningen stiftades den 1 februari 1883 på den anrika göteborgskrogen Henriksberg, där intresserade befälhavare hade samlats och utsåg kaptenen på Svenska Lloyds ångare NORDEN, sjökaptenen och riddaren Henrik Wilhelm Polycarpus Wetterström, till dess förste ordförande. Man beslutade vidare att Föreningens namn skulle vara Föreningen Göteborgs Fartygs-Befäl eller för korthetens skull G.F.B. Bara några år därefter smög sig i skrivelser och protokoll in namnet Göteborgs Fartygs-Befälhavare Förening, GFBF, vilket sedermera vunnit hävd. Vår nuvarande ordförande, sjökapten Magnus Brännberg, är nr 17 i raden. Han tillträdde sin post 2004.

Den 2 april 1889 bildades Begravningskassan, som har till uppgift att ge hjälp till efterlevande med ofta betungande kostnader. Den 6 oktober 2022 ombildades Begravningskassan till Försäkringsförening, från att tidigare ha varit Understödsförening.

Våra tre årliga medlemsmöten profileras i en struktur där Vintermötet är föredragens och debatternas forum, Årsmötet som profileras med underhållning och musik samt Höstmötet, som är en riktig gåsamiddag, med svartsoppa, mycket gås och goda viner.

Medlemsantalet är för tillfället drygt 450 i Föreningen och drygt 200 i Begravningskassan. Vid Föreningens möten brukar vanligtvis c:a 70-90 medlemmar infinna sig, förutom vid den traditionella gåsamiddagen i november, då fler än 100 medlemmar brukar delta.

Här har vår hedersledamot sjökapten Hans Lind sammanställt några trevliga historiska berättelser från GFBF:s arkiv. Denna skrift tillägnades Föreningen av Sjökaptensföreningen i Göteborg vid vårt 125-årsjubileums firande på Svenska Mässan år 2008.

Här är länk till en artikel i Svensk Sjöfartstidning där sjökapten Maria Björnstam koras till hedersledamot vid Föreningens 140-årsjubileum, tillika Årsmötet, den 27 april 2023.

GFBF har engagerat sig i frågan om minnesplaketterna med namn på svenska sjömän som förolyckades under andra världskriget. Här är en länk till artikel i Göteborgs-Posten och här till Godmorgon världen i P1.


Fanan på Vinga 2022.jpg
Vår fana.

Vår fana, gul och blå som de svenska färgerna, skapades den 20 februari 1886. Vid den tiden hade varje medlem sitt flaggnummer i diagonalen och Hedersmedlemmarna en femuddig vit stjärna i övre fältet. Detta har sedermera upphört.


Flaggan visades offentligt första gången den 9 september 1886 vid den högtidliga invigningen av det vid Masthuggstorget uppförda sjömanshemmet till minne av konung Oscar den II:s och drottning Sophias silverbröllop.

GFBF_-_Kaptensboken_bokbild_för_webb.jpg
Kaptensboken.

I samband med Föreningens 125-årsjubileum år 2008 tog vi fram en bok, Kaptensboken, som inte är en högtidlig jubileumsskrift om GFBF, men en antologi det doftar salt om, och öppet hav, eller kanske bara en Chicken Curry från byssan.

År 2008 hade ett och ett kvarts sekel förlidet i Föreningens historia och åtskilliga är de minnen från sjölivet som våra medlemmar har att berätta; de kan vara trevliga, måhända underhållande, men många gånger även ohyggliga.

 

I Kaptensboken har vi hållet oss till de förstnämnda, de för läsaren roande och intressanta, och i dessa essäer försökt att ge en inblick i hur såväl gårdagens som nutida sjömän, och då i synnerhet våra befälhavare, upplevde sitt yrke. Ävenså ges en bild av både sjöfartens och vår egen historia - beskrivna i tiden sedan Föreningen en gång bildades.

Boken delas ut till alla nya medlemmar som bevistar våra sammankomster.

Matrikel.jpg
Matrikel 2023.

Vi arbetar kontinuerligt med matrikeln som har till funktion att presentera Föreningens medlemmar och att ge dem möjligheten att kontakta varandra. Det är inte bara trevligt med bild, utan även praktiskt för övriga medlemmar. Ibland minns man förnamn, ibland efternamn, men med bildens hjälp kan man finna kolleger man mött på sammankomster, kamrater från sjöbefälsskolan, sjötjänstgöring eller över huvud taget i branschen.


Förhoppningen är att kontaktvägarna till medlemmars postadress och e-post är uppdaterade samt att samtliga ska finnas med på bild. Ni medlemmar får gärna hjälpa oss att bidra till uppdaterad information. Matrikeln uppdateras och trycks vart femte år.

På grund av GDPR distribueras matrikeln endast i pappersformat och inte på hemsidan. Har du ändringar eller kompletterande information kontaktar du oss på: matrikel@gfbf.se.

Matrikeln började distribueras på Höstmötet 2023.

Konstnären Carl Bjerkås har generöst låtit oss använda en av sina målningar i denna matrikel, vilket vi tackar honom för! Se mer av Carl Bjerkås konst på: www.carlbjerkas.se
 

bottom of page