Göteborgs Fartygs-Befälhavare Förening har till ändamål att åstadkomma en närmare sammanslutning medlemmarna emellan, att dryfta till sjöfarten hörande ämnen samt att söka verka till gagn och nytta för sjöfarten och dess utövare.

Därjämte skall föreningen utdela understöd åt behövande medlemmar samt åt behövande änkor och barn efter avlidna medlemmar.

Till medlem i föreningen antages sjöman som är eller varit befälhavare eller styrman på svenskt handelsfartyg, och har avlagt sjökaptensexamen eller därmed likvärdig utbildning.

Göteborgs Fartygsbefälhavares Begravningskassa (Understödsförening) har till ändamål att bereda begravningshjälp till avliden medlems dödsbo.